machtigingsformulier

AANMELDEN ALS DONATEUR MET MACHTIGING
Ja, ik wil Thiosane steunen met de projecten van Hulp Op Maat.
Ik machtig Thiosane hierbij om een bedrag af te schrijven van mijn bank- of girorekening.
Bedrag:
€ ……..,……..

Afschrijven per:
0 maand
0 kwartaal
0 half jaar
0 jaar
0 eenmalig
Achternaam + voorletters: ………………………………………………………
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………
Postcode: ……………………. Woonplaats: ……………………………..
Telefoon: ……………………. E- mail: …………………………………
Bank-/gironummer: ……………………………….
( Indien u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, kunt u het binnen dertig dagen door uw bank of giro laten terugboeken. Ook kunt u deze machtiging intrekken. De kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij uw bank of postkantoor.)

Datum: ………………………                            Plaats:………………………………

Handtekening: ……………………………